Diesel

Diesel framställs ur råolja och består av tyngre kolväten än bensin. Egenskaper och sättet på vilken dieselolja förbränns i en motor skiljer sig från bensin. Till dieselmotorns fördelar hör den låga energiförbrukningen.

I dieselmotorn sprutas bränslet direkt in i förbränningskammaren och antänds av kompressionsvärmen. Förbränningen sker sedan i droppform. Bränslet ska lätt självantända, denna egenskap uttrycks som cetantal eller cetanindex, ju högre tal desto snabbare antändning. Ju högre kokpunkt desto högre cetantal. De kedjeformade molekylerna, paraffiner har högre cetantal än de ringformade, aromater och naftener. Allra bäst cetantal har de raka kedjeformade molekylerna, normalparaffiner.