Eftermarknadsadditiv

Dagens drivmedel följer strikta lagstiftningskrav och övriga tekniska krav som ställs i svenska och internationella standarder. Detta är nödvändigt för att motortillverkarnas garantier för motorer och utrustning för avgasefterbehandling skall gälla.

I avgasreningslagen (SFS 2011:318) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, anges i § 23 p2. att motortillverkarens ansvar inte gäller om bilägaren ”har använt bränsle av en kvalitet som väsentligt avviker från det som tillverkaren rekommenderat för att de utsläppsbegränsande anordningarna ska fungera.”

På eftermarknaden finns ofta tillsatser att köpa som sägs bidra till förbättrad prestation i något avseende. Det kan handla om löften om bränsleförbrukningsbesparingar i storleksordningen 10-20%. Även andra förbättringar utlovas. Skulle dessa tillsatser verkligen resultera i sådana förbättringar skulle användningen vara obligatorisk.

Drivmedelsbolagens inställning till dessa tillsatser är att drivmedlen är färdigformulerade redan i pump och att strikta kvalitetskontroller har vidtagits för att säkerställa detta. Om kunden väljer att blanda in tillsatsmedel i bränslet övergår produktansvaret från oljebolaget till kunden/leverantören av tillsatsmedlet. Det kan också innebära att eventuella garantiåtagande från fordonstillverkaren upphör att gälla.