Reduktionsplikten

Hur beräknas reduktionsplikten?

Reduktionspliktig är den leverantör som för produkten över skattepunkten. Skattepunkten är den punkt då punktskatten debiteras leverantören. Normalt är det när produkten förs ut ur en drivmedelsdepå som är ett skatteupplag och frisläpps för konsumtion.

Utgångspunkten för beräkningen av uppfyllandet av reduktionsplikten är den sålda produkten, men som om den varit helt fossil. Beräkningen baseras på respektive drivmedelskomponents bidragande energi. Utsläppen av växthusgaser beräknas i ett ”well to wheel” perspektiv. Med ”well to wheel” menas de utsläpp som uppstår vid all verksamhet från utvinning, odling, produktion, transporter och användning.

Formeln för beräkningen är som följer:

(CO2(eq)allt fossilt – CO2 (eq)verkliga utsläpp)/(CO2(eq)allt fossilt )*100% = Reduktionsplikt-%

CO2(eq)= koldioxidekvivalenter

Förutsättningar för beräkning

Ett biodrivmedel enligt hållbarhetskriterierna måste ha lägst 50 % växthusgasreduktion men kan ha betydligt högre. Det innebär att minskningen av växthusgaser för biodrivmedel är viktig och tillsammans med den inblandade energimängden bestämmer hur stor reduktion för det totala drivmedlet blir.

Enkelt uttryckt kan en leverantör välja mellan att blanda i biodrivmedel med:

• lägre volym med högre växthusgasreduktion

eller

• högre volym med lägre växthusgasreduktion

Vid beräkningen av växthusgasutsläpp utgår man ifrån de standardvärden för de fossila drivmedlen som fastställts i ett tilläggsdirektiv till bränslekvalitetsdirektivet, 2015/652/EU Dessa värden är:

•Bensin 93,3 g CO2eq/MJ (gram koldioxidekvivalent per megajoule)

•Diesel  95,1 g CO2eq/MJ

För biodrivmedel finns den fossila jämförelsesiffran i förnybartdirektivet och i bränslekvalitetsdirektivet. Denna siffra kommer att ändras när nya förnybartdirektivet uppdaterats och trätt i kraft.

Idag är den:

•Biodrivmedel 94 g CO2eq/MJ

Se ett beräkningsexempel på reduktionsplikt för Bensin.

Se ett beräkningsexempel på reduktionsplikt för Diesel.

Man kan se beräkningen i tre steg.

Första steget är att beräkna mängden koldioxidekvivalenter ”som om all energi varit fossil” en leverantör har sålt till marknaden.

Vid beräkningen av den fossila utgångspunkten multipliceras den totalt försålda volymen med energiinnehållet för respektive drivmedelskomponents energiinnehåll uttryckt i megajoule (MJ) och summeras. Därefter multipliceras energimängden med standardvärdet för bensin (93,3 g CO2eq/MJ) eller för diesel (95,1 g CO2/MJ). Resultatet blir mängden koldioxidekvivalenter ”som om allt hade varit fossilt”.

Andra steget är att beräkna de ”faktiska utsläppen” av växthusgaser omräknat i koldioxidekvivalenter.

Eftersom biodrivmedlets reduktionsminskning varierar måste mängden kvarvarande fossila koldioxidekvivalenter i biodrivmedlet multipliceras med dess energiinnehåll. Det fossila standardvärdet för biodrivmedel är 83,8 g CO2eq/MJ.

Faktiska utsläpp består av summan av de fossila komponenterna plus de kvarvarande fossila utsläppen i biodrivmedlet.

Tredje steget är att räkna ut vilken reduktion i procent som leverantören uppnått. Det görs genom att utgå ifrån om ”allt varit fossilt” och dra ifrån de ”faktiska utsläppen” och dividera resultatet med om ”allt varit fossilt” uttryckt i procent.

Om du har ytterligare frågor om reduktionsplikten, så är du välkommen att kontakta Drivkraft Sveriges miljö- och produktexpert Åsa Håkansson

Ladda ned dokumentet Olika % tal i olika kvotplikter