Smörjmedel

Gemensamt för smörjmedel är att de alla består av basolja med större eller mindre mängder tillsatser – s.k. additiv. Basoljorna tillverkas av speciella råoljor och oftast vid speciella raffinaderier. Additiverna är komplicerade kemiska substanser som tillsätts basoljorna i noggrant avvägda proportioner för att anpassa smörjmedlets egenskaper till användningsområdet

Ett smörjmedel skall inte bara smörja och motverka friktion. Det skall också lösa upp smuts och andra föroreningar som kan orsaka allvarliga problem i maskiner i form av onormalt slitage, korrosionsskador. Den skall också kyla motorns inre delar samt täta motorns inre läckage. Bakom dagens moderna motoroljor ligger omfattande forsknings- och provningsarbete, som avgör vilken typ och mängd av basoljor och additiver som skall ingå i den färdiga motoroljan.