Vad vill Drivkraft Sverige?

Det är viktigt att elektrifieringstakten ökar, att laddinfrastrukturen byggs ut och att kapaciteten i elnäten förstärks. Därför välkomnar Drivkraft Sverige regeringens elektrifieringsstrategi och att regeringen tillsatt ett elektrifieringsråd för att stödja genomförandet av strategin.

Men för att nå klimatmålen måste omställningen stå på flera ben där olika energislag har olika betydelse över tid. I närtid kan delar av vägtransportsektorn elektrifieras men inom tunga vägtransporter, flyget och sjöfarten kommer elektrifieringen att dröja. Därför efterlyser Drivkraft Sverige teknikneutrala styrmedel och lösningar där energislagen ska kunna samverka. Ofta ställs olika drivmedel och tekniker mot varandra – både i politiken och i samhällsdebatten. Men Drivkraft Sverige anser i stället att ökad tillgång till el, vätgas och biodrivmedel behövs och kompletterar varandra.