Skatter & avgifter

Drivkraft Sverige bevakar och påverkar kontinuerligt utvecklingen gällande skatter och avgifter kopplade till bränsle och drivmedel. En viktig del i vårt uppdrag är att samla in och tillhandahålla statistik gällande skatt på bränsle och drivmedel. Ta del av vår skattestatistik här

Punktskatter på bränslen
De flesta bränslen som används som drivmedel, för drift av stationära motorer eller för uppvärmning är belagda med koldioxid och energiskatt. Under 2022 uppgick statens skatteintäkter för detta till drygt 50 miljarder kronor. Utöver detta uppgick energiskatteintäkterna på el till ca 25 miljarder kronor.

Beskattningen av biodrivmedel är olika beroende på om drivmedlet omfattas av reduktionsplikten eller inte. Reduktionsplikten innebär en skyldighet för drivmedelsleverantörer att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel, om dessa drivmedel innehåller högst 98 volymprocent biodrivmedel. För bränslen som omfattas av reduktionsplikten behandlas drivmedel som framställts av biomassa och komponenter som har fossilt ursprung lika skattemässigt.

Flytande biodrivmedel som inte omfattas av reduktionsplikten är befriade från koldioxid- och energiskatt om de omfattas av ett hållbarhetsbesked och av ett anläggningsbesked enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen. Skattebefrielsen är ett statsstöd beviljat av EU-kommissionen som gäller till utgången av 2026. Biogas som drivmedel och för uppvärmning hade ett motsvarande stödbeslut som ogiltigförklarats av EU-tribunalen. Nu beskattas biogas som sin fossila motsvarighet naturgas.