Debatt: Långsiktiga och förutsägbara regler behövs för att ställa om transportsektorn

Debattartikel publicerad på Transportnytt.se den 22 april 2024

För att vända trenden med de ökade koldioxidutsläppen till följd av den sänkta reduktionsplikten föreslår vi ett nytt omställningssystem — det skriver Anders Norén vid Drivkraft Sverige.

Drivmedelsbranschen är precis som transportbranschen mitt i en omställning från fossilt till fossilfritt. Omställningen sker genom ökad elektrifiering, ökad andel biodrivmedel och fortsatt energieffektivisering. För att vi ska nå våra klimatmål och de åtaganden vi har inom EU så behövs teknikneutrala, långsiktiga och förutsägbara styrmedel. 

Den kraftiga sänkningen av reduktionsplikten och ovissheten om vad som råder från 2027 går tyvärr stick i stäv mot detta.

Klimatpåverkan från transportsektorn ökar istället för att minska
Från att ha haft ett styrmedel på plats som styr mot ökad andel biodrivmedel i transportsektorn och minskad klimatpåverkan har situationen nu förändrats radikalt eftersom reduktionsplikten för diesel och bensin sänktes till 6 % från 30,5 % respektive 7,8 % den 1 januari 2024.

Biodrivmedelsandelen har halverats sedan årsskiftet, från 26,6% för helåret 2023 till 14,2 % i januari 2024, vilket medför att koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn nu ökar snabbt. 

De kommande åren ska Sverige implementera EU:s stora klimatlagstiftningspaket ”Fit for 55”. Elektrifieringen av transportsektorn är central för att minska utsläppen, men inte tillräcklig om vi ska klara kraven från EU eftersom det kommer ta lång tid innan hela fordonsflottan har elektrifierats. Vi behöver därför effektiva styrmedel som inkluderar både elektrifiering och biodrivmedel för att brygga gapet. 

Inför nytt långsiktigt omställningssystem för att vända utvecklingen
Vi föreslår att reduktionsplikten ersätts av ett omställningssystem som är teknikneutralt, inkluderar alla förnybara energibärare som flytande biodrivmedel, biogas och el, och är i linje med redan gällande regelverk inom EU. Systemet kan därmed leverera kostnadseffektivt över tid. Det bör även inkludera nya drivmedel som i dag är i sin linda, såsom vätgas och elektrobränslen. 

Ett rätt utformat system skulle också kunna bidra till ökad inhemsk produktion av förnybara drivmedel med fokus på råvaror från vårt geografiska närområde. Ett minskat beroende av import av fossila drivmedel skulle dessutom stärka Sveriges självbestämmande och beredskap.

För att säkerställa att drivmedelspriserna, vid ökad andel förnybart, ligger i paritet med jämförbara länder i vår närhet, bör en prismekanism vara inbyggd i systemet om priserna skulle öka kraftigt.

Den politik som har präglat transportsektorn under flera år, till exempel definitionen av en miljöbil, har ändrats ofta och medfört en stor ryckighet för både konsumenter och företag. Systemet vi föreslår skulle förbättra långsiktigheten och minska ryckigheten. Det skulle också förbättra investeringsklimatet för en storskalig omställning – oavsett om det är biodrivmedel, biogas, förnybar vätgas eller el.

Anders Norén,
Hållbarhetschef på Drivkraft Sverige

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter