Debatt: ”Tillgång till drivmedel i kristid måste säkras”

Debattartikel publicerad den 19/3 i Svenska Dagbladet.

Beredskapen kring drivmedels­försörjningen får inte äventyras av kortsiktiga lokala beslut. Nu krävs att staten tar ett tydligt nationellt ansvar.

Sverige har en trygg och stabil drivmedels­försörjning i ett normalläge och vid mindre störningar. Men i och med konflikten i Ukraina har frågan kring hur robust vår försörjning är vid kris eller krig aktualiserats.

Vi är beroende av drivmedel för våra samhälls­viktiga fordons­transporter och de reservkraft­aggregat som stödjer samhälls­viktig verksamhet. Försvars­makten och andra aktörer inom total­försvaret betonar betydelsen av en robust drivmedels­försörjning för att samhället ska fungera. I en ny rapport som Ramboll tagit fram för Drivkraft Sverige tydliggörs komplexiteten som vi står inför när försörjnings­tryggheten ska stärkas i åter­uppbyggandet av total­försvaret.

Såväl historiskt som i dag har den svenska drivmedels­branschen tagit ett stort ansvar för beredskapen. Bland annat genom sin organisering, finansiering och hantering av Sveriges beredskaps­lager av drivmedel samt genom utrustning för storskalig brand­bekämpning som kan användas även vid andra större bränder i samhället.

Det pågår en stor omställning i branschen från fossilt till fossil­fritt där elektrifieringen av vägtrafiken kommer att leda till minskade volymer på lång sikt. Samtidigt står det militära och civila försvaret för ökade och nya behov av drivmedel för att kunna hantera en kris- eller krigs­situation. Det leder till en ohållbar situation när kostnaderna för branschen väntas öka i takt med högre krav på robustheten i drivmedels­försörjningen. I dag byggs inga nya terminaler eller depåer. Tvärtom är befintlig infrastruktur utsatt för ekonomisk press och önskemål från andra delar av samhället att komma åt åtråvärd mark för exempelvis bebyggelse. Målkonflikter mellan olika samhällsmål uppstår och det finns en överhängande risk att lokala beslut fattas som innebär att samhälls­kritisk infrastruktur läggs ned vilket försämrar drivmedels­försörjningen.

För att säkerställa en långsiktig resurs- och kostnads­effektiv försörjnings­beredskap som är uthållig och fungerar i en kris- eller krigs­situation behöver:

  • Regeringen etablera en nationell plan för drivmedels­försörjningen i en kris eller krigs­situation som beaktar hela värde­kedjan där behovs­bilden och prioriterings­ordningen tydliggörs.
  • Sektorsmyndigheterna få ökat mandat så att samordningen inom försörjnings­beredskapen stärks. Exempelvis bör sektors­myndigheter kunna upprätta försörjnings­avtal på nationell nivå.
  • Staten ta det fulla finansiella ansvaret i de fall det saknas kommersiella grunder. Exempelvis behöver staten genomföra investeringar i reservkraft för depåer och drivmedels­stationer samt säker kommunikation.

Rysslands invasion av Ukraina påvisar att vi lever i en allt oroligare omvärld och att vi behöver stärka vår beredskap. Beredskapen får inte äventyras av kortsiktiga lokala beslut, utan här måste staten ta ett tydligt nationellt ansvar.

Jessica Alenius, VD Drivkraft Sverige
David Sällh, ansvarig Trygghetsfrågor, Drivkraft Sverige

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter