Closeup of dewy flowers

Kommentar: Delbetänkande ”Förnybart i tanken – Ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi”

Kommentar från Drivkraft Sverige på delbetänkande 1 från Bioekonomiutredningen (N2022:07): ”Förnybart i tanken – Ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi”.

Drivkraft Sverige välkomnar att regeringen vill förbättra förutsättningarna för investering i produktion av inhemska hållbara biodrivmedel. Ökad användning av biodrivmedel är ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen och bidra till omställningen från fossilt till fossilfritt. En ökad inhemsk produktion av biodrivmedel i Sverige bidrar även till att trygga drivmedelsförsörjningen och de gröna jobben.

Bioekonomiutredningen föreslår bland annat införande av ett nytt styrmedel i form av intäktsgarantier för produktion av förnybara drivmedel som sker i Sverige och med råvaror som är restprodukter av biomassa, eller koldioxid och el. Drivmedelsbranschen anser i grunden att innovation, utveckling och kommersialisering av teknologi som främjar inhemsk produktion av biodrivmedel bör ske på kommersiella grunder för att undvika att snedvrida konkurrensen. Drivkraft Sverige anser därför att det är viktigt att ett eventuellt styrmedel utformas som ett investeringsstöd i form av statliga kreditgarantier och riskavlastning för att få i gång produktionen snarare än en intäktsgaranti.

Intäktsgarantier som riktas till företag som producerar biodrivmedel samt säljer och distribuerar drivmedel riskerar att snedvrida konkurrensen mellan producenter och företag som endast säljer och distribuerar drivmedel med bioblandning. Det innebär att producenterna får produktionsstöd till sitt behov av biodrivmedel medan andra aktörer utan egen produktion av biodrivmedel måste köpa produkten till ett marknadspris utan att få ett kostnadssänkande bidrag som produktionsstödet är. Resultatet är en snedvridning av konkurrensen på marknaden mellan aktörerna.

Nu återstår en djupare analys av delbetänkandet.

För mer information, vänligen kontakta Ebba Tamm, produktansvarig Drivkraft Sverige, ebba.tamm@drivkraftsverige.se

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter