Closeup of dewy flowers

Replik: Reduktionsplikten måste utvecklas – inte avskaffas

Replik på debattartikel ”Dags att skrota transportmålet”. Publicerad i Dagens Industri den 9 november 2022.

REDUKTIONSPLIKTEN MÅSTE UTVECKLAS – INTE AVSKAFFAS

Vi behöver därför utveckla reduktionsplikten inte avveckla den. Det vore förödande om Sverige skulle slopa transportsektormålet, skriver Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige i en replik.

Professor John Hassler skriver på Di debatt om att Sverige bör avskaffa det svenska transportmålet och att reduktionsplikten följaktligen också bör slopas. Reduktionsplikten är ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan från transportsektorn genom att säkerställa inblandning av hållbara förnybara drivmedel med hög växthusgasreduktion i bensin och diesel. Att slopa reduktionsplikten skulle innebära att miljontals fordon skulle tanka enbart fossil bensin eller diesel dagligen.

Reduktionsplikten är ett effektivt styrmedel. För inrikes transporter är målet att växthusgasutsläppen ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Det svenska transportsektormålet ligger i linje med våra klimatåtaganden i EU. Inrikes transporter står för närmare en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och hittills, till och med 2021, har de minskat med 27 procent. Reduktionsplikten står, enligt Energimyndigheten, för majoriteten av de utsläppsminskningar som behövs för att nå det nationella 2030-målet.

Drivmedelspriserna består av en mängd komponenter. Drivmedelsbranschen är väl medvetna om att drivmedelspriserna är ett stort bekymmer för privatpersoner och näringslivet. Drivmedelspriserna beror på många faktorer så som priset på råolja, valutakurser, skatter, moms samt reduktionsplikten. En viktig del av förklaringen till de höga priserna, som John Hassler inte nämner, är kriget i Ukraina och de påföljande sanktioner som EU beslutat om. Detta geopolitiska skakiga läge har bidragit till att råoljepriset ökat kraftigt, den svenska kronan tappat i förhållande till dollarn samt att priset på biodrivmedel ökat. Drivmedelsskatterna sänktes temporärt från första maj till sista september men idag har vi återigen högre drivmedelsskatter på bensin och diesel jämfört med många andra EU-länder och en av Europas högsta momssatser, på 25 procent.

Kriget i Ukraina påskyndar omställningen. Kriget i Ukraina har medfört en våg av sanktioner riktade mot Ryssland. Sanktionerna handlar till stor del om att EU ska minska sitt beroende av rysk energi. Att minska det ryska beroendet av olja och gas innebär samtidigt att vi minskar vårt beroende av fossil energi. Här har EU ett val. Antingen påskyndas den resa som Sverige har börjat – att ersätta det fossila med det förnybara. Eller så ersätts ryska fossila energin med andra fossila alternativ. För drivmedelsbranschen är valet enkelt. Vi ska fortsätta omställningen och ersätta det fossila med det förnybara.

Biodrivmedel gynnar inte bara klimatet. Hassler menar att ett minskat fokus på transportsektorn och reduktionsplikten ökar Sveriges förutsättningar för att bli ett gott internationellt föredöme. Reduktionsplikten handlar dock inte bara om klimatpolitik utan också om att stimulera teknik, innovationer och sysselsättning. Med goda förutsättningar har vi möjlighet att få en säkrare drivmedelsförsörjning, inte minst i dessa orostider, samtidigt som vi gynnar omställning och gröna jobb.

EU ökar klimatambitionerna. Precis som Hassler skriver så är EU på gång att höja sin ambitionsnivå vad gäller förnybara drivmedel, i det så kallade förnybartdirektivet (RED). På förhandlingsbordet ligger en fördubblad ambition inom EU som skulle innebära att Sverige redan i dag klarar den högre ambitionsnivån på EU-nivå. Det gör vi inte om vi skulle sänka reduktionsplikten kraftigt eller helt avskaffa den.

Behåll transportsektormålet och utveckla reduktionsplikten. Vi lever i en orolig tid präglad av krig, energikris, höga drivmedelspriser och stigande räntor som sätter press på de svenska hushållen och företagen. Samtidigt befinner vi oss i ett akut läge där klimatförändringar hotar vår planet. När reduktionsplikten infördes 1 juli 2018 hade vi ett annat läge och de högre drivmedelspriser vid reduktionsplikten införande möttes av sänkta drivmedelsskatter.

Vi behöver därför utveckla reduktionsplikten inte avveckla den. Det vore förödande om Sverige skulle slopa transportsektormålet. Vi behöver ha långsiktiga mål och förutsägbara spelregler. Utveckla medlet men håll fast vid målet.

Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter