Om branschen

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag ser till att det finns bränsle och drivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet.

Våra medlemsföretag omfattar cirka 2700 marknadsplatser och 6 raffinaderier som tillsammans producerar 4 miljoner kubikmeter biodrivmedel. Branschen omsätter 300 miljarder kronor årligen och exporter för ca 80 miljarder kronor/år.

Branschens huvuduppgift är att möjliggöra trygg, hållbar och konkurrenskraftig mobilitet idag och i framtiden. Vår bransch spelar en viktig roll i omställningen då många av de produkter som vi utvecklar, producerar och levererar är en förutsättning för att andra branscher ska lyckas ställa om till klimatneutralitet med bibehållen konkurrenskraft.

Ladda ned vår branschpresentation

Fossilt

Få faktorer har haft så avgörande roll som olja för den snabba ekonomiska tillväxt och tekniska utveckling som har skett de senaste århundradena. Industrialismen och det efterföljande informationssamhället, har medfört att oljan blivit en av de viktigaste energikällorna, inte minst när det gäller den ständigt växande transportsektorn.

Samtidigt har det under lång tid kommit flera rapporter om att jordens medeltemperatur blivit högre. FN har i sina IPCC-rapporter konstaterat att den här trenden inte endast kan förklaras av naturliga variationer. Istället är en starkt bidragande orsak till utvecklingen olika typer av mänskliga handlingar.

Bland dem anges förbränning av fossila bränslen, som frigör bundet kol i form av koldioxid, vara den enskilt största bidragande orsaken till de växthusgaser som orsakar den globala uppvärmningen.

Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är vår tids största utmaning och berör oss alla. Den svenska bränsle- och drivmedelsbranschen befinner sig därför i mitt i en gigantisk omställning från det fossila till det förnybara. Branschen har genom Fossilfritt Sverige frivilligt tagit fram en handlingsplan för hur man ska bli klimatneutral till 2045 samtidigt som man bevarar sin konkurrenskraft – vi kallar detta för klimatneutral konkurrenskraft. Genom att den svenska branschen går före och visar vägen till klimatneutralitet kan vi visa andra länder att det inte är en uppoffring att bli klimatneutrala utan en chans till utveckling och affärsmöjligheter.

Av all fossil råolja som används går cirka 95 procent till drivmedelsproduktion och 5 procent till produktion av bitumen samt bas- och andra specialoljor. I sin huvudsakliga användning som bindemedel i asfalt är bitumen 100 procent återanvändningsbart. Utvecklingen av icke-fossila ersättningsråvaror för bitumen ligger fortfarande på försöksstadiet. För isoleroljor och basoljor finns vissa förnyelsebara alternativ men effektiviteten hos de oljor som är baserade på fossil råvara är framgent en förutsättning för den beräknade ökningen av samhällets elektrifiering.

Läs mer om fossila bränslen och omställningen till förnybart i vår kunskapsdatabas Fakta & Statistik

Förnybara drivmedel

Förnybara drivmedel är nyckeln till att lyckas med omställningen till klimatneutralitet. Branschens mål är att producera, distribuera och marknadsföra förnybara drivmedel i en omfattning som gör att de svenska klimatmålen 2030 och 2045 kan nås.

Råvaror som idag används för biodrivmedel är till exempel tallolja, raps, animaliska restprodukter samt matolja och matlagningsfett från livsmedelsindustrin. Tre fjärdedelar av den globala biodrivmedelsproduktionen på 150 Mm3 (2017) utgörs av etanol. Sverige producerar etanol med mycket goda miljöegenskaper av grödor såsom vete, majs, sockerbetor samt livsmedelsrester och spannmål. Medlemsföretagen i branschen investerar kontinuerligt i forskning och utveckling om förnybara drivmedel, effektivare raffinaderier med bättre klimat- och miljöprestanda och att finna en större hållbar råvarubas för produktion av flytande drivmedel.

Genom stora investeringar i Sverige och utomlands bedöms medlemsföretagens produktion av förnybara drivmedel komma att växa från idag 4 Mm3 till 10–12 Mm3 (90–110 TWh) före 2030. På längre sikt kommer branschen att ytterligare fördubbla produktionen. En betydande del av detta har en växande internationell marknad. Många andra framtida råvaror undersöks, exempelvis återvunnen plast och alger. Man utvecklar även processer för att kunna använda lignin, sågspån och cellulosa. Branschen ser koldioxid som en viktig framtida råvara, vilket är en uppfattning som delas av kemiindustrin generellt.

Läs mer om vårt arbete kring hållbara förnybara drivmedel här.

Elektrifiering

Elektrifieringen är viktig för att nå klimatmålen och det är också vägen att tillsammans med andra energislag så som biodrivmedel kunna frigöra oss från fossila bränslen. Elektrifieringen går snabbt vilket visar på tryck i omställningen. Men även om elektrifiering pågår och takten ökar, är det värt att påminna om att 3 av 4 bilar fortfarande kommer att ha förbränningsmotor 2030.

Tack vare förbättrad batterikapacitet har räckvidden för eldrivna fordon ökat. Redan i dag kan lätta eldrivna lastbilar användas för lokal distribution av varor utan att behöva snabbladdas under dagen. Samma sak gäller bussar i stadstrafik. Den fortsatta teknikutvecklingen kommer med hög sannolikhet att leda till att batterielektrisk drift så snart detta blir möjlig även implementeras i regional buss- och distributionstrafik. Även elektrifieringen av tunga lastbilar har påbörjats.

Samtidigt som elektrifieringen av personbilar sker i snabb takt finns utmaningar med att bygga ut den laddinfrastruktur som behövs. Det krävs en omfattande utbyggnad som tillgodoser en trygg laddning längsmed vägen. Drivkraft Sveriges medlemmar arbetar med flera olika lösningar för att kunna erbjuda fossilfria resor och transporter. Både genom produktion och distribution.

Läs mer om vårt arbete med elektrifiering här.