SPIMFAB

SPIMFAB är drivmedelsbolagens gemensamma saneringsprogram för nedlagda drivmedelsstationer som varit i bruk mellan den 1 juli 1969 och den 31 december 1994. SPIMFAB inventerar, kartlägger och genomför markundersökningar och där behov finns också sanerar med syfte att hantera förorenad mark.

Drivkraft Sverige och flertalet av drivmedelsbolagen i Sverige har under åren 1997 till 2014 undersökt och vid behov genomfört avhjälpandeåtgärder på föroreningar i mark vid mer än 4 000 nedlagda drivmedelsstationer. Drivmedelsbolagen har stått för alla kostnaderna, det har varit helt kostnadsfritt för fastighetsägarna.

Verksamheten har bedrivits utan något vinstintresse i det gemensamma aktiebolaget SPIMFAB – SPI Miljösaneringsfond AB.
Informationsbroschyr om SPIMFAB

Mer information om SPIMFAB och om undersöknings- och saneringsarbetet finns i ”Drivmedelsbolagens undersökningar och saneringar av förorenade områden, Slutrapport av SPIMFAB:s arbete under 1997 till 2014”.

Ladda ned Branschrekommendation efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar

Ladda ned Erratlista gällande Branschrekommendation efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar

Beräkningsprogram för branschspecifika riktvärden finns att beställa via mail till info@drivkraftsverige.se

Kontakt

SPIMFAB
Torsgatan 30
113 21 Stockholm
Telefon:  08-663 99 30

Katarina Nilsson (Driftchef)
Konsult-/myndighetskontakter, avtal, juridiska frågor
E-post: katarina.nilsson@spimfab.se

Martin Guldhed (VD)
E-post: martin.guldhed@drivkraftsverige.se