Säkerhet

Drivkraft Sverige verkar aktivt för att säkerställa tydlighet samt att en adekvat nivå upprätthålls gällande informationssäkerhet, verksamhets- och säkerhetsskydd inom den svenska bränsle- och drivmedelsbranschen.

I och med en ökad digitalisering samt en allt oroligare omvärld så har säkerhetsfrågorna fått ett allt större fokus. Detta har medfört att kraven skärpts samt att nya krav implementeras inom området. Drivkraft Sverige arbetar aktivt inom frågor rörande CER-direktivet, NIS2, Säkerhetsskydd, NATO-krav, Skyddsobjekt, Riksintresse skimming samt rån och stöld. Detta för att säkra att branschen förblir robust.

Publikationer

Det ingår i vårt uppdrag att ta fram informationsmaterial i form av handböcker och branschrekommendationer. Dessa publikationer kan laddas ned i vår publikationsdatabas.