Skydd

Drivkraft Sverige verkar aktivt för att minska risken för olyckor och tillbud inom branschen genom att samla in och analysera olycks- och skadestatistik samt dra lärdom av händelser.

Kraven på all hantering av petroleumprodukter är hårda, och de klassas ofta som både brandfarliga och miljöfarliga. Därför är all hantering av oljeprodukter kringgärdade av en lång rad lagar, förordningar och föreskrifter som styr hur verksamheter bedrivs. 

Det ligger i sakens natur att verksamhet där större mängd brandfarliga produkter hanteras alltid bedrivs under strikt kontroll från myndigheter. Ett nära samarbete mellan verksamhetsutövare som hanterar brand- och miljöfarliga varor och berörda myndigheter har därför alltid varit en naturlig del.

Drivkraft Sverige arbetar kontinuerligt med frågor för att proaktivt förebygga och hantera olyckor. Det är ett utredningsarbete som bland annat bedrivs i form av arbetsgrupper med specialister från Drivkraft Sverige och medlemsföretagen. Arbete sker även i dialog med de berörda myndigheterna. Arbetet resulterar ofta i branschrekommendationer som används såväl av branschen som exempelvis av myndigheter i deras interna arbete. Sakområden som hanteras är exempelvis rekommendationer för drift av oljedepåer, transportsäkerhet, säker lastning/lossning, brandskydd, råd för installationer på drivmedelsstationer samt riskhantering.

Drivkraft Sverige arbetar också aktivt med att sprida kunskap för att förebygga olyckor genom att anordna och delta i olika typer av utbildningar, konferenser eller seminarier som berör bränsle- och drivmedelsbranschen. Arbetet riktar sig både mot branschens egna företag och utomstående intressenter. Exempel på utbildningar som Drivkraft Sverige anordnar är en depåchefskurs för säker drift av landets depåer samt utbildningar av yrkeschaufförer och lossningsledare i hamnanläggningar.

Övriga publikationer finns att ladda ned i vår publikationsdatabas.