Trygg och tillgänglig mobilitet

Drivkraft Sverige efterlyser en nationell plan för trygg mobilitet för att säkra samhällsviktiga transporter och tillgänglighet vid kris och konflikt.

Tillgängligheten till drivmedel och transporter utmanas i dag genom att värdekedjan är dimensionerad för en normal vardag. Detta blir sårbart vid en beredskapssituation. Vi som företräder drivmedelsbranschen välkomnar flertalet av regeringens initiativ till exempel utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskapen. Men det krävs mer för att vi ska kunna möta en orolig omvärld och säkra vårt behov av att transporter, drivmedel och dess tillgänglighet för hela landet. Därför bör regeringen etablera en nationell plan och nödvändiga investeringar i kritisk infrastruktur, både för flytande drivmedel, gas och el.

Omställningen i transportsektorn utmanar också beredskapen. Transportsektorn befinner sig i en omställning som medför en förändrad efterfrågan på nya typer av energi och tekniklösningar för transporter. Den nationella planen för försörjningsberedskapen behöver därför också ha fokus på infrastruktur för de olika energibärarna.

Infrastrukturen kring produktion och lagring av energi är också sårbar. Kommuner och regioner kan i dag på egen hand fatta lokala beslut om nedläggning av kritisk infrastruktur som påverkar möjligheten att leverera kostnadseffektivt i vardag, kris eller krig. För fungerande transporter för hela landet, även vid kris och krig, efterlyser Drivkraft Sverige en nationell plan för trygg mobilitet som ska innefatta:

  • Ett komplett värdekedjeperspektiv för flytande drivmedel, gasformiga drivmedel och el för att säkerställa fungerande logistik i hela landet.
  • Ett systemperspektiv som går utöver dagens fokus på lagerhållning och som inkluderar distribution, betalsystem, säker kommunikation och prioritering med en alltmer komplex, diversifierad fordonspark som drivs av flytande drivmedel, el och gas.
  • Att staten går in och tar det fulla finansiella ansvaret i det fall det inte finns kommersiella grunder för att upprätthålla värdekedjan för nödvändiga samhällsfunktioner. I en situation då det råder störningar i eldistributionen påverkas även drivmedelsförsörjningen då elen behövs till drift av pumpar. Därför behöver staten genomföra investeringar i reservkraft för depåer och drivmedelsstationer samt i säker kommunikation.
  • Satsningar på en ökad inhemsk produktion av biodrivmedel för att minska den sårbarhet som importberoende innebär.