Fit for 55

EU:s Fit for 55-paket har i stora delar beslutats. Förslagen har redan eller kommer i närtid behöva implementeras i svensk rätt. Några exempel på förslag som berör eller kan komma att beröra branschen är:

  • Förändringar av det befintliga utsläppshandelssystemet för utsläppsrätter (ETS 1)
  • Det nya utsläppshandelssystemet för bl.a. bostäder och transporter (ETS 2)
  • Det reviderade förnybartdirektivet (RED III)
  • Direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (AFIR)

Vidare pågår fortfarande förhandlingar inom EU om ett nytt energiskattedirektiv (ETD)