En fortsatt ambitiös reduktionsplikt behövs för att nå klimatmålen

Idag presenterades Naturvårdsverkets underlag till regeringens kommande klimathandlingsplan och klimatredovisning. Här slår man fast att Sveriges klimatmål till 2030 inte kommer att nås om en omfattande sänkning av reduktionsplikten på diesel och bensin genomförs och bibehålls.

Samtidigt visar man i rapporten att förutsättningarna för att Sverige ska lyckas med klimatomställningen i flera avseenden har förbättrats. Naturvårdsverkets underlag visar att Sverige är betydligt närmare att nå målet om nettonollutsläpp till 2045 jämfört med motsvarande bedömningar i tidigare klimatredovisningar och klimatpolitisk handlingsplan.

”Drivkraft Sverige delar Naturvårdverkets slutsats att en fortsatt ambitiös reduktionsplikt är en viktig förutsättning för att Sverige ska nå klimatmålen till 2030”, säger Anders Norén, hållbarhetschef på Drivkraft Sverige.

”Det är därför viktigt att regeringen snarast lägger fram vilka reduktionspliktsnivåer som ska gälla de tre närmsta åren men även ger besked om hur de ska utvecklas fram till 2030 och vilka ytterligare styrmededel som måste införas för att Sveriges klimatmål, såväl nationella som inom EU, ska kunna nås”, fortsätter Anders Norén.

Drivkraft Sverige har sedan tidigare lagt fram följande förslag till regeringen som syftar till att tillfälligt sänka drivmedelspriserna:

  • Behåll reduktionsplikten för bensin på 7,8 procent.
  • Sänk reduktionsplikten för diesel till 19,3 procent (den nivå som gällde när reduktionsplikten introducerades) under 2024 och trappa upp successivt under 2025 och 2026 för att bidra till klimatmålen som Sverige åtagit sig.
  • Korrigera reduktionspliktsavgiften till från början avsedd nivå vid reduktionspliktens införande.
  • Sänk drivmedelsskatterna för diesel till EU:s miniminivå under 2024–2026
  • Slopa BNP-indexeringen på drivmedelsskatterna.

Sammantaget innebär våra förslag att dieselpriset vid pump hamnar i nivå med våra grannländer och övriga länder i Europa. Bensinpriset ligger redan i paritet med övriga Europa.

Naturvårdsverkets underlagsrapport till klimathandlingsplanen inklusive pressmeddelande och sammanfattning återfinns här

För mer information, kontakta:

Anders Norén, Hållbarhetschef Drivkraft Sverige, 076-145 00 47 /anders.noren@drivkraftsverige.se

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter